Bedriftspresentasjon med Riksrevisjonen

Mandag 19. oktober, 17:00 blir årets siste bedriftspresentasjon og middag. Riksrevisjonen har fått æren av å avslutte en lang og god bedpress-sesong. Riksrevisjonen er Stortingets revisjons- og kontrollorgan. Riksrevisjonen har som sin overordnede oppgave å føre kontroll med at statens midler brukes og forvaltes på en økonomisk forsvarlig måte og i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger. Riksrevisjonen gjør dette gjennom revisjon av statsregnskapet, som viser hvordan forvaltningen har brukt statens penger. Riksrevisjonen gjennomfører også kontroll av statsrådens eierstyring i de statlige eide selskapene (selskapskontroll) og forvaltningsrevisjon, hvor forvaltningens evne til å nå de mål som Stortinget har satt blir vurdert. Riksrevisjonen har invitert oss på bedriftspresentasjon i deres lokaler på hovedcampus, P42.